Aprovació incial de la modificació puntual del POUM que regula les rompudes

Dilluns 11/01/2021
El Ple de l'Ajuntament de Marganell, en sessió ordinària celebrada el 17 de desembre de 2020, va aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del POUM del municipi de Marganell relativa a la regulació de les rompudes a les subzones 21B i 22B de Sòl No Urbanitzable, juntament amb l'Estudi Ambiental Estratègic, redactats per Grup Solucions Manresa, S.L.
L'esmentat expedient es sotmet a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies, comptadors des de la darrera publicació d'aquest anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i web municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un diari de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, a l'efecte que es puguin formular les corresponents reclamacions i/o al·legacions, d'acord amb allò establert als articles 8, 85, 86bis, 96 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya -TRLUC-, i articles 23 , 115 i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
L'expedient es podrà examinar a les oficines de l'Ajuntament, C/ Sant Esteve, s/n, durant l'horari d'atenció al públic i amb cita prèvia, i la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i Estudi Ambiental Estratègic es podran consultar a la pàgina web d'aquest Ajuntament.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49