Informació de la seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Marganell . L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments 

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Marganell que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

 Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic (DNI-e).
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d'accés als serveis

Seu Electrònica
URL: www.marganell.net/ajuntament-seu-electronica.html
Emès per a: Ajuntament de Marganell
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

L'Ajuntament de Marganell  també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil de Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=3097802
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Tauler electronic:
URL: 
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Gestió Tributaria
URL: http://www.diba.cat/web/municipis/inici/-/menudirectori/tributs/08242
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)

Tramitació electrònica
URL: http://tram.ajuntaments.info/tram/436/catala/principal/20AB29E7AA6646CBA7E396C16672FE94.asp
Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Factures electròniques
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=648
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Notificacions electròniques
URL: -
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: VeriSign
Tipus certificat: Class 3 Public Primary CA

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
URL: https://bop.diba.cat
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA

 

Eines de validació de certificats

  1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://validador.catcert.cat/psiswebclient
  2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es
    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49