02/10/2017:Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dilluns 09/10/2017
CONVOCATÒRIA d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació dilluns dia 9 d'octubre de 2017, a celebrar a les 18:00 hores.

EDICTE

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1C de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dilluns 9 d'octubre de 2017 a les 18:00h al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

Amb els següents punts de l'ordre del dia:

PRIMER.- CONVOCAR a la  sessió extraordinària del Ple de la Corporació pel proper dilluns dia 9 d'octubre de 2017, a celebrar a les 18:00 hores, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovar el Compte General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 2016

2.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2017

3.- Aprovar la separata del "Projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització El Casot, 1ª intervenció, i l'expedient de contractació.

SEGON.- TRAMETRE la corresponent convocatòria als membres de la Corporació municipal.

 

Marganell, 2 d'octubre de 2017

 

L'Alcalde en funcions 

Roger Costa López  

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49