03/11/2016:Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dijous 03/11/2016
CONVOCATÒRIA d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per avui DIJOUS dia 03 de novembre de 2016, a celebrar a les 17:00 hores.

L'Alcaldessa – Presidenta,  en data 28 d'octubre de 2016 ha dictat la següent  resolució:


De conformitat amb allò que disposa l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'article 78 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en relació als Plens.

En ús de les seves competències, aquesta Alcaldia- Presidència RESOL:

PRIMER.- CONVOCAR a la sessió extraordinària del Ple de la Corporació pel proper DIJOUS dia 3 de novembre de 2016, a celebrar a les 17:00 hores, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació provisional, si s'escau, de la modificació de l'ordenança fiscals de la taxa pel subministrament de l'aigua.


SEGON.- TRAMETRE la corresponent convocatòria als membres de la Corporació municipal.

 

La Secretària acctal.

Marganell, 28 d'octubre de 2016 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03/11/2016 09:45