20/07/2017:Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dijous 20/07/2017
CONVOCATÒRIA d'una sessió ordinària del Ple de la Corporació pel proper dijous dia 20 de juliol de 2017, a celebrar a les 19:00 hores.

EDICTE

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1c) de la Llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous 20 de juliol de 2017, a les 19:00h al saló de Plens de la casa de la Vila.  

Amb els següents punts de l'ordre del dia:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia.
  3. Sol·licitar a la direcció General d'Administració Local la dissolució de l'agrupació de la plaça de secretaria - intervenció.
  4. Aprovació, si escau, de la taula salarial 2017
  5. Fixar les dues festes locals del municipi de Marganell per l'any 2018.
  6. Aprovació del projecte per la "Millora de les instal·lacions d'aigua potable a Marganell"
  7. Altres assumptes
  8. Precs i preguntes

Marganell, 17 de juliol  de 2017

L'Alcaldessa
Anna Garcia Ventura. 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49