26/01/2017:Comunicació de Convocatòria Ordinària del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dijous 26/01/2017
CONVOCATÒRIA d'una sessió ordinària del Ple de la Corporació per DIJOUS dia 26 de gener de 2017, a celebrar a les 19:00 hores.

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous 26 de gener de 2017, a les 19:00 h al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb els següents punts de l'ordre del dia:

1.- Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors.

2.- Aprovació del compte general exercici 2015.

3.- Determinar les dates de les sessions plenàries 2017.

4.- Nomenament de representants en òrgans col·legiats i comissió de comptes.

5.- Modificar l'abast de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona.

6.- Aprovar l'aplicació dels complements màxims previstos al RD Llei 20/2012 per la cobertura de les contingències d'incapacitat temporal i accident de treball.

7.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia.

8.- Aprovació del compte de recaptació exercici 2016.

9.- Adhesió al contracte derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya.

10. - Precs i preguntes.

 

Marganell, 23 de gener de 2017

L'Alcaldessa

Anna Garcia Ventura 

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49