27/04/2017:Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dijous 27/04/2017
CONVOCATÒRIA d'una sessió ordinària del Ple de la Corporació per avui DIJOUS dia 27 d'abril de 2017, a celebrar a les 19:00 hores.

L'Alcaldessa – Presidenta,  en data 24 d'abril de 2017 ha dictat la següent  resolució:

De conformitat amb allò que disposa l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'article 78 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en relació als Plens.

En ús de les seves competències, aquesta Alcaldia- Presidència RESOL:

PRIMER.- CONVOCAR a la  sessió ordinària del Ple de la Corporació pel proper DIJOUS dia 27 d'abril de 2017, a celebrar a les 19:00 hores, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.- Ratificar, si s'escau, decret de l'alcaldia
3.- Donar compte dels Decrets de l'alcaldia
4.- Precs i preguntes

SEGON.- TRAMETRE la corresponent convocatòria als membres de la Corporació municipal.

 

 

La Secretària

Marganell, 24 d'abril de 2017

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49