27/10/2016:Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dijous 27/10/2016
CONVOCATÒRIA d'una sessió ordinària del Ple de la Corporació per avui DIJOUS dia 27 d'octubre de 2016, a celebrar a les 19:00 hores.

L'Alcaldessa – Presidenta,  en data 24 d'octubre de 2016 ha dictat la següent  resolució:

De conformitat amb allò que disposa l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'article 78 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en relació als Plens.

En ús de les seves competències, aquesta Alcaldia- Presidència RESOL:

 

PRIMER.- CONVOCAR a la  sessió ordinària del Ple de la Corporació pel proper DIJOUS dia 27 d'octubre de 2016, a celebrar a les 19:00 hores, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte del decrets de l'alcaldia

3.- Aprovació provisional, si s'escau, de la modificació d'ordenances fiscals exercici 2017

4.- APROVAR L'adhesió de l'Ajuntament de Marganell al conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per l'organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics

5.- Precs i preguntes

 

SEGON.- TRAMETRE la corresponent convocatòria als membres de la Corporació municipal.

 

La Secretària acctal.

Marganell, 24 d'octubre de 2016   

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27/10/2016 13:28