Admesa la única sol•licitud presentada, amb registre d'entrada núm. 295. 

Data de l'anunci: Dijous 04/04/2019
Exclosió temporal de candidat i requeriment de documentació pel procés de selecció per cobrir un lloc de treball temporal a jornada parcial de peó de brigada.

ANUNCI


L'Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Marganell, en data 4 d'abril de 2019, ha dictat una resolució, la part dispositiva de la qual és la següent: 

"PRIMER. Estimar les al•egacions presentades pel candidat provisionalment exclòs del procés de selecció de personal per proveir un lloc de treball temporal a jornada parcial de peó de brigada, adreçat a persones en situació d'atur inscrits com a demandants d'ocupació en el Servei d'Ocupació de Catalunya, per acreditar estar en possessió del permís de conduir classe B. 

SEGON. Declarar admesa la única sol•licitud presentada, amb registre d'entrada núm. 295. 

TERCER. La composició del Tribunal qualificador serà la següent: 

— President: M. Dolors Grau Garriga, Secretària interventora interina
— Vocal: M. Antònia Ambrós Torra, administrativa
— Vocal: Victor Duran Olmos, educador social. 

El tribunal qualificador es constituirà el divendres dia 12 d'abril de 2019, a les 9.00 hores per a la valoració dels mèrits i la realització de l'entrevista. 

QUART. La realització de la prova de català es realitzarà el dia 8 d'abril de 2019, a les 09.30 hores, a les dependències de l'Ajuntament habilitades a l'efecte. A aquesta prova s'hi haurà de presentar l'aspirant, atès que no ha presentat la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de nivell A2 de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, equivalent o superior. 

CINQUÈ. Exposar aquesta resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal: www.marganell.cat, als efectes oportuns." 

Marganell, 4 d'abril de 2019 

L'Alcaldessa, 
Anna Maria Garcia Ventura 
C/ Sant Esteve, s/n.- 08298 Marganell. Tel. 938357063. E-mail: marcianell@diba.cat. Web:www.marganell.net 
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49