Aprovació definitiva de la memòria per la reposició del ferm Camí de Marganell a Montserrat

Data de l'anunci: Del 01/04/2019 al 03/04/2019
Per resolució d'aquesta alcaldia de data 1 d'abril de 2019 s'ha aprovat definitivament la memòria valorada de les obres de —Reposició del ferm a un tram de l'antic camí de Marganell a Montserrat, T.M. de Marganell "

AJUNTAMENT DE MARGANELL

ANUNCI 


Per resolució d'aquesta alcaldia de data 1 d'abril de 2019 s'ha aprovat definitivament la memòria valorada de les obres de —Reposició del ferm a un tram de l'antic camí de Marganell a Montserrat, T.M. de Marganell ", amb un pressupost base de licitació de QUARANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (44.998,85 €), IVA inclòs. 

Es fa publica l'esmentada aprovació per a general coneixement, en compliment d'allò que disposa l'art. 38.2 del Reglament d'obres activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler electrònic municipal. També, amb caràcter potestatiu, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'ha dictada. En el cas que es produís la desestimació del recurs de reposició per silenci administratiu silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució, el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent en que el referit recurs s'entengui desestimat. 

 

Marganell, 1 d'abril de 2019. 
 

Anna Maria Garcia Ventura 
C/ Sant Esteve, s/n — 08298 MARGANELL (Barcelona) - Te1.938357053 correu-e: marganell@diba.cat 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49