Aprovació inicial del Pla Especial urbanístic de "El Casot i la Calsina"

Data de l'anunci: Dimecres 22/11/2017
En data 22 de novembre de 2017 es va a provar inicialment el pla especial Urbanístic de “El Casot i La Calsina" , redactat per Balaguer Bover Arquitectes .

AJUNTAMENT DE MARGANELL 


EDICTE

Es fa saber que l'Alcalde en funcions, en data 22 de novembre de 2017, va a provar inicialment el pla especial Urbanístic de “El Casot i La Calsina" redactat per Balaguer Bover Arquitectes .

Per aquest motiu es stotmet a informació pública pel termini de 45 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix el projecte en tramitació, i el taulell d'anuncis de l'Ajuntament a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

També s'inserirà una referència de la informació pública a la pàgina web municipal

 

Roger Costa López

Alcalde en funcions

Marganell, 2 4 de novembre de 2017

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49