Comunicació d'admesos i exclosos

Data de l'anunci: Dimarts 16/07/2019

AJUNTAMENT DE MARGANELL 
ANUNCI

 

L'Alcaldessa de Marganell en data 16 de juliols de 2019 ha dictat la següent resolució:

PRIMER. Declarar admeses les següents sol.licituds, per acreditar els requisits establerts a les bases reguladores: 

 

Núm. Registre entrada DNI
793 ...317-X
803 ...629-A
808 ...870-W
826 ...821-W
827 ...976-A 

 

SEGON. Declarar provisionalment admesa, per no acreditar el nivell C de català, la següent sol·licitud i convocar-la a la prova corresponent: 
Núm. Registre entrada DNI 791 ....442-L 

TERCER. La realització de la prova de català es realitzarà el dia 17 de juliol de 2019, a les 10.00 hores, a les dependències de l'Ajuntament habilitades a l'efecte. A aquesta prova s'hi haurà de presentar l'aspirant assenyalat en el punt segon, atès que no ha presentat la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de nivell C de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, equivalent o superior. 

QUART. La composició del Tribunal qualificador serà la següent: 
— President: M. Dolors Grau Garriga, Secretària interventora interina

— Vocal: M. Antònia Ambrós Torra, administrativa

— Vocal: Montserrat Perez Barambio, treballadora social. 

El tribunal qualificador es constituirà el dimecres dia 24 de juliol de 2019, a les 10.00 hores per a la valoració dels mèrits, valoració de la situació social i la realització de l'entrevista. .

CINQUÈ. Exposar aquesta resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal: www.marganell.cat, als efectes oportuns. 

 

Marganell, 17 de juliol de 2019. 
L'Alcaldessa, Verónica Hirano Effing 
 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18/07/2019 11:42