Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dijous 26/04/2018
CONVOCATÒRIA d'una sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous dia 26 d'abril de 2018, a celebrar a les 19:00 hores.

EDICTE 


En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la Ilei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del PIe a la sessió ordinária que tindrá Iloc el dijous 26 d'abril de 2018 , a les 19:00 h al Saló de Plens de la Casa de la Vila 

Amb els següents punts de l'ordre del dia: 

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
 2. APROVAR el Compte de la Gestió Recaptatória realitzada per l'Organisme de Gestió Tributária durant l'exercici 2017.
 3. APROVAR l'adhesió al conveni marc entre el Consell Comarcal de Bages i l'Ajuntament de Marganell per a la prestació del servei d'assisténcia técnica informática.
 4. Aprovar el contracte pel subministrament d'aigua en alta per la urbanització de la Calsina, al municipi de Marganell, entre l'Ajuntament de Marganell, LARSA, L'Abadia de Montserrat i el Patronat de la Muntanya de Montserrat
 5. Aprovar la certificació núm. 1 de l'empresa ADOMGRI SLU, corresponent a l'obra de "reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització el Casot del terme de Marganell".
 6. Aprovació de les festes locals 2019
 7. Aprovació de la modificació de crédit 1/2018
 8. Aprovació de la modificació de crédit 2/2018
 9. Sol•icitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals la compensació económica que correspongui a l'Ajuntament de Marganell, per retribucions de cárrecs electes.
 10. Adjudicar el contracte per a l'adjudicació del servei per a la recollida i transport deis residus del terme municipal de Marganell.
 11. Moció per l'alliberament deis presos polítics, el retorn deis exiiiats i la denúncia de la deriva antidemocrática i autoritária de I'Estat Espanyol
 12. Donar compte decrets d'alcaldia
 13. Precs i preguntes 

Marganell, 23 d'abril 

L'Alcaldessa,

Anna Garcia Ventura 
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25/04/2018 13:37