Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dijous 21/06/2018
CONVOCATÒRIA d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per DIJOUS dia 21 de juny de 2018, a celebrar a les 18:00 hores.

EDICTE

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dijous 21 de juny de 2018 , a les 18:00 h al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb els següents punts de l'ordre del dia:

  1. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives particulars que han de regir la contractació de l'obra de millora de les instal·lacions d'aigua potable del terme municipal de Marganell i l'expedient de contractació.
  2. Aprovar la certificació núm. 2, 3 i 4 de l'empresa ADOMGRI SLU, corresponent a l'obra de “reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització el Casot del terme de Marganell”
  3. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018 del Pressupost
  4. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2018 del Pressupost
  5. Aprovar l'Avanç de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Marganell per a la regulació de la realització de rompudes a determinades subzones del sòl no urbanitzable del terme municipal de Marganell, subclaus 21-b i 22-b, promoguda per l'Ajuntament de Marganell


Marganell, 18 de juny  de 2018     

L'Alcaldessa 
Anna Garcia Ventura     
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20/06/2018 09:46