Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dilluns 08/10/2018
CONVOCATÒRIA d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per DILLUNS dia 8 d'octubre de 2018, a celebrar a les 18:00 hores.

EDICTE 


En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dilluns 8 d'octubre de 2018 , a les 18:00 h al Saló de Plens de la Casa de la Vila 

Amb els següents punts de l'ordre del dia: 

  1. ADJUDICAR el contracte d'obres per a la "millora de les instal·lacions d'aigua potable de Marganell"
  2. Aprovar el Compte General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 2017
  3. Aprovar l'inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament referida al 31 de desembre de 2017
  4. Incrementar l'import de la massa salarial del personal funcionari i laboral de l'ajuntament de Marganell
  5. Aprovar el Reglament del Servei d'Arxiu Municipal elaborat per la Diputació de Barcelona 

 

Marganell, 1 d'octubre de 2018 

L'Alcaldessa

Anna Garcia Ventura 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49