Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dijous 25/10/2018
CONVOCATÒRIA d'una sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous dia 25 d'octubre de 2018, a celebrar a les 19:00 hores.

L'Alcaldessa  en data 22 d'octubre de  2018  ha dictat la següent  resolució:

 

“En ús de les facultats que em confereix l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

RESOLC:

 

PRIMER: Convocar als membres del PLE d'aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació, per a la Sessió ordinària, que se celebrarà el dijous dia 25 d'octubre de 2018 a les 19:00 hores, al saló de Plens de la Casa de la Vila.

 

SEGON:  Fixar l'ORDRE DEL DIA de la sessió convocada de la següent forma:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
  2. Aprovació de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici de 2019
  3. Aprovació de la Certificació única de l'obra “Reparació i adequació del camí de Can Beu a Marganell”
  4. Donar compte decrets d'alcaldia.
  5. Altres assumptes
  6. Precs i preguntes 

 

TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats, amb el recordatori de l'obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria de l'Ajuntament, les causes que impedeixin l'assistència.

 

QUART: Ordenar la seva inserció en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.”

 

La Secretària interina, 

Marganell, 22 d'octubre de 2018    

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49