Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dilluns 26/11/2018
CONVOCATÒRIA d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per dilluns dia 26 de novembre de 2018, a celebrar a les 19:30 hores.

AJUNTAMENT DE MARGANELL

CONVOCATORIA PLE DIA 26-11-18 DECRET NÚM. 110/2018 

En ús de les facultats que em confereix l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim local. 

RESOLC: 

PRIMER: Convocar als membres del PLE d'aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació, per a la sessió extraordinària, que se celebrarà el dilluns dia 26 de novembre de 2018 a les 19:30 hores, al saló de Plens de la Casa de la Vila. 

SEGON: Fixar l'ORDRE DEL DIA de la sessió convocada de la següent forma: 

  1. Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària 6/2018
  2. Aprovació inicial de la relació de bens i drets afectats pel projecte d'obra "Millores de les instal•lacions d'aigua potable de Marganell" 

TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats, amb el recordatori de l'obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria de l'Ajuntament, les causes que impedeixin l'assistència. 

QUART: Ordenar la seva inserció en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 

Marganell, 21 de novembre de 2018. 

Anna Garcia Ventura
Alcaldessa 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49