Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dijous 31/01/2019
CONVOCATÒRIA d'una sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous dia 31 de gener de 2019, a celebrar a les 19:00 hores.

AJUNTAMENT DE MARGANELL

L'Alcaldessa  en data 25 de gener de 2019  ha dictat la següent  resolució:

“En ús de les facultats que em confereix l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.


RESOLC:

PRIMER: Convocar als membres del Ple d'aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació, per a la Sessió ordinària, que se celebrarà el dijous dia 31 de gener de 2019 a les 19:00 hores, al saló de Plens de la Casa de la Vila.

SEGON:  Fixar l'ORDRE DEL DIA de la sessió convocada de la següent forma:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors: 
  1. Sessió ordinària de 25 d'octubre de 2018
  2. Sessió extraordinària de 26 de novembre de 2018
 2. Donar compte decrets d'alcaldia
 3. Aprovació de la concreció de les fitxes i documents per als exercicis de 2018 i 2019 del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de meus de 20.000 habitants de la comarca, per l'organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d'igualtat 2016-2019.
 4. Aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria de l'Organisme de Gestió Tributària de l'exercici de 2018.
 5. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2019.
 6. Aprovació dels estatus i adhesió a l'Associació Parc Rural de Montserrat i nomenament del representants legals de l'ajuntament en els òrgans de govern de l'associació.
 7. Aprovació inicial de l'establiment del servei municipal de manteniment de la franja exterior  de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població , edificacions i instal·lacions situats en terreny forestal i manteniment de parcel·les i zones verdes, lliures de vegetació i l'Ordenança reguladora del servei.
 8. Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal núm. 21, reguladora del preu públic per a la prestació del servei de manteniment de la franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població , edificacions i instal·lacions situats en terreny forestals.
 9. Aprovació de l'increment retributiu del personal de l'Ajuntament de Marganell, en virtut del Reial Decret Llei 24/2018 de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.
 10. Altres assumptes
 11. Precs i preguntes 

TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats, amb el recordatori de l'obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria de l'Ajuntament, les causes que impedeixin l'assistència.

QUART: Ordenar la seva inserció en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.”

 

La Secretària interina, 

Marganell, 28 de gener de 2019    

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49