Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dilluns 01/04/2019
Convocatòria d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per dilluns 1 d'abril de 2019, a celebrar a les 19:00 hores.

AJUNTAMENT DE MARGANELL
 

L'Alcaldessa en data 27 de març de 2019 ha dictat la següent resolució:

“En ús de les facultats que em confereix l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

RESOLC:

PRIMER: Convocar als membres del Ple d'aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació, per a la sessió extraordinària, que se celebrarà el dilluns dia 1 d'abril de 2019 a les 19:00 hores, al saló de plens de la Casa de la Vila.

SEGON: Fixar l'ORDRE DEL DIA de la sessió convocada de la següent forma:

  1. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les properes Eleccions Generals del 28 d'abril de 2019

TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats, amb el recordatori de l'obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria de l'Ajuntament, les  causes que impedeixin l'assistència.

QUART: Ordenar la seva inserció en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 

La Secretària interina,


Marganell, 27 de març de 2019

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49