Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dijous 25/04/2019
Convocatòria d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per dijous 25 d'abril de 2019, a celebrar a les 19:00 hores.

AJUNTAMENT DE MARGANELL
 

L'Alcaldessa-presidenta,  en data 17 d'abril de 2019,   ha dictat la següent  resolució:

“En ús de les facultats que em confereix l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

RESOLC:

PRIMER: Convocar als membres del Ple d'aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació, per a la sessió extraordinària, que se celebrarà el dijous dia 25 d'abril de 2019 a les 19:00 hores, al saló de plens de la Casa de la Vila.

SEGON:  Fixar l'ORDRE DEL DIA de la sessió convocada de la següent forma:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors: 
  1. Sessió ordinària de 31 de gener de 2019
  2. Sessió extraordinària de 25 de març de 2019
  3. Sessió extraordinària d' 1 d'abril de 2019
 2. Donar compte decrets d'alcaldia
 3. Ampliació, modificació de l'abast i especificació de la delegació de funcions a la Diputació de Barcelona en matèria de gestió, liquidació i recaptació de determinats ingressos de dret públic.
 4. Aprovació de la liquidació del contracte amb l'empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas , S.A. (SOREA) i devolució de la garantia definitiva.
 5. Aprovació de la liquidació del contracte amb l'empresa Empresa de Servicios Juan y Juan, S.L. i devolució de la garantia definitiva.
 6. Determinar les persones electes a les quals s'abonarà la retribució a càrrec de la compensació que atorga el Departament de Presidència de la Generalitat
 7. Assumptes sobrevinguts
 8. Precs i preguntes 

TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats, amb el recordatori de l'obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria de l'Ajuntament, les causes que impedeixin l'assistència.

QUART: Ordenar la seva inserció en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

 

La Secretària interina, 

Marganell, 17 d'abril de 2019    

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49