Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dimarts 30/04/2019
Convocatòria d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per dimarts 30 d'abril de 2019 a les 10:00 hores.

AJUNTAMENT DE MARGANELL

ANUNCI
 

L'Alcaldessa  en data 25 d'abril de 2019  ha dictat la següent  resolució:
 

“En ús de les facultats que em confereix l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

 

RESOLC:
 

PRIMER: Convocar als membres del Ple d'aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació, per a la sessió extraordinària, que se celebrarà el dimarts dia 30 d'abril de 2019 a les 10:00 hores, al saló de plens de la Casa de la Vila.

 

SEGON:  Fixar l'ORDRE DEL DIA de la sessió convocada de la següent forma:

  1. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les properes Eleccions Municipals i al Parlament Europeu del 26 de maig de 2019

 

TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats, amb el recordatori de l'obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria de l'Ajuntament, les causes que impedeixin l'assistència.

 

QUART: Ordenar la seva inserció en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.”

 

Alcaldessa

Anna Garcia Ventura

 

Marganell, 25 d'abril de 2019    

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49