Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dimecres 12/06/2019
Convocatòria d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per dimecres 12 de juny de 2019 a les 18:30 hores.

AJUNTAMENT DE MARGANELL

ANUNCI
 


En ús de les facultats que em confereix l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de  Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local  i en compliment d'allò que disposa l'article 36.1 del RD 2568/1986, de 28 de  novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Organització, Funcionament i Règim  Jurídic de les Entitats Locals convoco als membres del Ple d'aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació, a la sessió extraordinària, que se celebrarà el dimecres dia 12 de juny de 2019 a les 18:30 hores, al saló de plens de la  Casa de la Vila, als únics efectes d'aprovar les actes de les últimes sessions celebrades:


  1. Acta de la sessió ordinària del Ple celebrada el dia 25 d'abril de 2019.
  2. Acta de la sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 30 d'abril de 2019.

 

Marganell, 5 de juny de 2019.
               

L'Alcaldessa

Anna Garcia Ventura
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14/06/2019 17:14