Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dilluns 15/07/2019
Convocatòria d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per dilluns dia 15 de juliol de 2019 a les 19:00 hores

AJUNTAMENT DE MARGANELL

ANUNCI


L'Alcaldessa de l'Ajuntament de Marganell, en data 8 de juliol de 2019 ha dictat la següent resolució: 

"En ús de les facultats que em confereix l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i en compliment d'allò que es disposa en l'article 58 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

RESOLC: 

PRIMER: Convocar als membres del Ple d'aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació, per a la sessió extraordinària, que se celebrarà el dilluns dia 15 de juliol de 2019 a les 19:00 hores, al saló de plens de la Casa de la Vila. 

SEGON: Fixar l'ORDRE DEL DIA de la sessió convocada de la següent forma: 

  1. Determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
  2. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals
  3. Creació i Composició de la Comissió Especial de Comptes
  4. Creació i composició de la Comissió Especial del Servei de subministrament d'aigua
  5. Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col.legiats
  6. Coneixement de les resolucions de l'alcaldia en matèria de nomenaments de Tinents d'alcalde, així com les delegacions conferides per l'alcaldia.
  7. Determinació de les indemnitzacions dels membres de la Corporació. 

TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats, amb el recordatori de l'obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria de l'Ajuntament, les causes que impedeixin l'assistència. 

QUART: Ordenar la seva inserció en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Marganell, 8 de juliol de 2019. 

L'Alcaldessa 

Verònica Hirano Effing
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49