Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Divendres 19/07/2019
Convocatòria d'una sessió ordinària del Ple de la Corporació per dilluns dia 19 de setembre de 2019 a les 19:00 hores

AJUNTAMENT DE MARGANELL

ANUNCIL'Alcaldessa en data 16 de setembre de 2019 ha dictat la següent resolució: 

"En ús de les facultats que em confereix l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

RESOLC: 

PRIMER: Convocar als membres del Ple d'aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació, per a la sessió ordinària que es celebrarà el dijous dia 19 de setembre de 2019 a les 19:00 hores, al saló de Plens de la Casa de la Vila. 

SEGON: Fixar l'ORDRE DEL DIA de la sessió convocada de la següent forma: 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors:

a. Sessió constitutiva del nou ajuntament de 15 de juny de 2019
b. Sessió extraordinària de 15 de juliol de 2019

2. Donar compte decrets d'alcaldia

3. Donar compte de la resolució d'alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2018.

4. Proposta de les dues festes locals per a l'any 2020

5. Aprovació del Compte General de l'exercici de 2018.

6. Aprovació de la modificació pressupostària 4/2019.

7. Ratificació de la resolució de l'Alcaldia d'aprovació del conveni de col•laboració entre l'ADF Protectors del Bosc i l'Ajuntament de Marganell per a l'execució de mesures de prevenció d'incendis.

8. Proposta d'acord del grup municipal Acord per Marganell sobre la millora del servei de correus.

9. Proposta d'acord del grup municipal Acord per Marganell sobre la Festa del Panellet i el Ball de la coca.

10. Proposta d'acord del grup municipal Acord per Marganell sobre la els pressupostos participatius.

11. Proposta d'acord del grup municipal Acord per Marganell sobre l'Associació de micropobles de Catalunya.

12. Assumptes sobrevinguts

13. Precs i preguntes 

TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats, amb el recordatori de l'obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria de l'Ajuntament, les causes que impedeixin l'assistència.

QUART: Orde ar la seva inserció en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

L'Alcaldesa 

Verónica Hirano Effing


C/ Sant Esteve, s/n - 08298 MARGANELL (Barcelona) - Tel. 938357063 
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49