Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dimarts 22/10/2019
Convocatòria d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per dimarts 22 d'octubre de 2019 a les 18:00 hores

AJUNTAMENT DE MARGANELL


DECRET NÚM. 126/2019 
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI PEL DIA 22-10-2019 

 

En ús de les facultats que em confereix l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

RESOLC: 


PRIMER: Convocar als membres del Ple d'aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació, per a la sessió extraordinària, que se celebrarà el dimarts dia 22 d'octubre de 2019 a les 18:00 hores, al saló de plens de la Casa de la Vila. 
 

SEGON: Fixar l'ORDRE DEL DIA de la sessió convocada de la següent forma: 

  1. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les properes Eleccions Generals del 10 de novembre de 2019.
  2. Aprovació del Pla Director d'abastament d'aigua potable de Marganell.
  3. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per al 2020.
  4. Aprovació , si s'escau, de l'autorització de l'Ajuntament de Marganell, en qualitat de poder adjudicador, a l'entitat AIGÜES DE MANRESA, SAU per actuar en condició de de mitja propi personificat.
  5. Adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats local de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català de Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia, S.A.U. 

TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats, amb el recordatori de l'obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria de l'Ajuntament, les causes que impedeixin l'assistència. 

QUART: Ordenar la seva inserció en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Marganell, 16 d'octubre de 2019 L'Alcaldessa, Davant meu, La Secretària interina. 

 

Marganell, 16 d'octubre de 2019

L'Alcaldessa

VERONICA HIRANO EFFING 

 

Davant meu, la Secretària Interina

MARIA DOLORS GRAU GARRIGA 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49