Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dimecres 27/11/2019
Convocatòria d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per dimecres 27 de novembre de 2019 a les 18:00 hores

AJUNTAMENT DE MARGANELL


ANUNCI 

 

L'Alcaldessa-presidenta, en data 21 de novembre de 2019, ha dictat la següent resolució: 


"En ús de les facultats que em confereix l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, 
 

RESOLC: 

PRIMER: Convocar als membres del Ple d'aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació, per a la sessió extraordinària, que se celebrarà el dimecres dia 27 de novembre de 2019 a les 18:00 hores, al saló de plens de la Casa de la Vila. 

SEGON: Fixar l'ORDRE DEL DIA de la sessió convocada de la següent forma: 

  1. Aprovació del Pla Econòmic Financer per als exercicis de 2019-2020
  2. Aprovació de la modificació pressupostària núm. 5/2019 

TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats, amb el recordatori de l'obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria de l'Ajuntament, les causes que impedeixin l'assistència. 

QUART: Ordenar la seva inserció en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament." 

 

La Secretària interina, 

Signat i datat electrònicament 
C/ Sant Esteve, s/n — 08298 MARGANELL (Barcelona) - Te1.938357063 correu-e: marganell@diba.cat 
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49