Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dijous 19/12/2019
Convocatòria d'una sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous 19 de desembre de 2019 a les 19:00 hores

Ajuntament de Marganell 


ANUNCI 

L'Alcaldessa en data 16 de desembre de 2019 ha dictat la següent resolució: 

“En ús de les facultats que em confereix l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

RESOLC

PRIMER: Convocar als membres del Ple d'aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació, per a la sessió ordinària que es celebrarà el dijous dia 19 de desembre de 2019 a les 19:00 hores, al saló de Plens de la Casa de la Vila. 

SEGON: Fixar l'ORDRE DEL DIA de la sessió convocada de la següent forma: 

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors:  
  1. Sessió ordinària del 19 de setembre de 2019
  2. Sessió extraordinària urgent del 16 d'octubre de 2019
  3. Sessió extraordinària del 22 d'octubre de 2019
  4. Sessió extraordinària del 27 de novembre de 2019
 2. Donar compte decrets d'alcaldia.
 3. Aprovació del pressupost per a l'exercici de 2020
 4. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per a la utilització dels equipaments esportius i altres instal·lacions municipals.
 5. Prorroga del Conveni amb el Consell Comarcal del Bages per la prestació d'assistència tècnica informàtica.
 6. Denegació de la pròrroga del contracte del servei de recollida de residus amb l'empresa Servitransfer, S.L.
 7. Aprovació provisional de la modificació puntual del PEU del Catàleg de masies i cases rurals en SNU
 8. Aprovació inicial del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals a la Urbanització de la Calsina.
 9. Proposta d'acord del grup municipal Acord per Marganell sobre la disposició d'un local o despatx per reunir-se.
 10. Proposta d'acord del grup municipal Acord per Marganell sobre els òrgans d'informació , difusió i butlletins de titularitat municipal.
 11. Proposta d'acord del grup municipal Acord per Marganell sobre la sala de plens i els plens municipals.
 12. Assumptes sobrevinguts
 13. Precs i preguntes 

TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats, amb el recordatori de l'obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria de l'Ajuntament, les causes que impedeixin l'assistència. 
 

QUART: Ordenar la seva inserció en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.” L'Alcaldessa Signat i datat electrònicament 


L'Alcaldessa


 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49