Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dijous 25/01/2018
CONVOCATÒRIA d'una sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous 25 de gener de 2018, a les 19:00h

EDICTE

 

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous 25 de gener de 2018 , a les 19:00 h al Saló de Plens de la Casa de la Vila

 

Amb els següents punts de l'ordre del dia:

  1. - Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
  2. - Donar compte dels Decrets  de l'alcaldia
  3. - Aprovació adhesió conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i ajuntaments menys de 20000 habitants en el marc dels serveis socials.
  4. - Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2018 
  5. - Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars  i plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació mitjançant procediment obert i mitjançant tramitació ordinària de la contractació administrativa de serveis  per a la recollida i transport dels residus del terme municipal de Marganell i aprovació de l'expedient de contractació. 
  6. - Altres assumptes
  7. - Precs i preguntes

 

Marganell, 22 de gener de 2018     

 

L'Alcalde en funcions 

Roger Costa López    

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23/01/2018 18:07