Comunicació de Convocatòria extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dilluns 18/12/2017
CONVOCATÒRIA d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per DILLUNS dia 18 de Desembre de 2017, a celebrar a les 18:00 hores.

AJUNTAMENT DE MARGANELL 


CONVOCATÒRIA PLE DIA 18-12-2017 


DECRET 117 /2017 

En ús de les facultats que em confereix l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

 

He Resolt: 

PRIMER: Convocar als membres del PLE d'aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació, per a la Sessió extraordinària, que se celebrarà el 18 de desembre de 2017 a les divuit hores, al saló de Plens de la Casa de la Vila.

SEGON: Fixar l'ORDRE DEL DIA de la sessió convocada de la següent forma:

1.- Elecció jutge de pau titular i suplent .
2.- Aprovació inicial del pressupost exercici 2018
3.- Aprovació dates sessions plenàries 2018

TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats, amb el recordatori de l'obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria de l'Ajuntament, les causes que impedeixin l'assistència.

QUART: Ordenar la seva inserció en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament.

 

Alcalde en funcions 

Roger Costa López

 

Marganell, 13 de desembre de 2017

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14/12/2017 12:24