Comunicació de Convocatòria extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Divendres 24/11/2017
CONVOCATÒRIA d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per DIVENDRES dia 24 de Novembre de 2017, a celebrar a les 14:00 hores.

AJUNTAMENT DE MARGANELL 


CONVOCATÒRIA PLE DIA 24-11-17 


DECRET 100 /2017 


En ús de les facultats que em confereix l'article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2  d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

He Resolt: 

PRIMER: Convocar als membres del PLE d'aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació, per a la Sessió extraordinària, que se celebrarà el divendres dia 24 de novembre de  2017 a les 14 hores, al saló de Plens de la Casa de la Vila. 

SEGON: Fixar l'ORDRE DEL DIA de la sessió convocada de la següent forma: 

  1. Sorteig dels membres de la Mesa Electoral 
  2. Aprovar el Conveni marc de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i els diferents ajuntaments pel DESENVOLUPAMENT DE LES DIVERSES ACTUACIONS CONDUENTS AL DESENVOLUPAMENT DEL PARC RURAL DE MONTSERRAT. 
  3. Adjudicació de les obres consistents en la protecció d'incendis forestals a la franja perimetral de la urbanització del Casot de Marganell 

TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats, amb el recordatori de l'obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria de  l'Ajuntament, les causes que impedeixin l'assistència. 

QUART: Ordenar la sev inserció en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament. 

Alcalde en funcions 
Roger Costa López 

Marganell, 20 de novembre de 2017 
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49