Consulta pública prèvia en el procediment d'aprovació de l'ordenança reguladora

Data de l'anunci: Del 05/11/2018 al 20/11/2018

Consulta pública prèvia en el procediment d'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei municipal de manteniment de la franja exterior al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals. 

 

Aquest any finalitzaran els treballs d'obertura de la franja perimetral al nucli de Casot, del terme municipal de Marganell. Tenint en compte que el manteniment s'ha de fer amb caràcter biennal, cal regular mitjançant ordenança fiscal municipal el preu públic a cobrar pel cost dels treballs de manteniment de la franja.

Segons l'article 44 del TRHL, els preus públics hauran de cobrir com a mínim el cost del servei prestat, però quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat local podrà fixar preus públics per sota del cost. El preu públic que es vol imposar es per cobrir el cost dels treballs de manteniment de la franja exterior del nucli del Casot.

Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avant projecte de llei o reglament , s'ha de substanciar una consulta publica.

Totes les persones i les organitzacions que es considerin afectades per aquesta norma, poden remetre les seves opinions a l'Ajuntament de Marganell en el termini de QUINZE DIES, des de la data de publicació d'aquest anunci a l'e-tauler, a través de les següents VIES DE PARTICIPACIÓ:

1. Mitjançant instancia per queixes i suggeriments de la seu electrònica de la web municipal.
2. Mitjançant el correu electrònic: marganell@diba.cat  indicant a l'assumpte “Consulta prèvia ordenança fiscal preu públic franja”.

3. Escrit dirigit Registre General de l'Ajuntament de Marganell.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49