Consulta pública prèvia en el procediment d'aprovació de l'ordenança reguladora

Data de l'anunci: Del 05/11/2018 al 20/11/2018
Consulta pública prèvia en el procediment d'aprovació de l'ordenança reguladora del servei municipal de manteniment de la franja exterior al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població i manteniment de les parcel·les i zones verdes del municipi de Marganell. 
 

Aquest any finalitzaran els treballs d'obertura de la franja perimetral al nucli de Casot, del terme municipal de Marganell. Tenint en compte que el manteniment s'ha de fer amb caràcter biennal, cal regular mitjançant ordenança municipal com prestarà aquest servei l'Ajuntament, així com també, si escau, el servei de manteniment de les parcel·les i zones verdes.

L'Ajuntament de Marganell ha executat els treballs de primera intervenció o obertura de la franja perimetral previstos en el Projecte sobre reducció d'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli del Casot, del terme municipal de Marganell. L'esmentat projecte contempla també els treballs de manteniment els quals s'han d'executar amb caràcter biennal.

Pel que fa al manteniment de la franja, la normativa vigent disposa que el subjecte obligat a la implementació de la mesura és en primer terme la comunitat de propietaris de la urbanització o nucli de població, o l'entitat urbanística col·laboradora existent, però en darrer terme és l'ajuntament qui ha d'efectuar els treballs corresponents si els subjectes obligats no ho han fet abans. Atès que es especialment difícil pels particulars, tot i que estiguin organitzats, el manteniment de la franja perimetral, els ajuntaments es veuen obligats a assumir la responsabilitat de la seva execució , sens perjudici de repercutir el seu cost sobre els propietaris. Davant d'aquesta situació, l'ajuntament de Marganell ha trobat oportú l'establiment d'aquest servei i la seva regulació amb l'ordenança que es vol aprovar.

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avant projecte de llei o reglament , s'ha de substanciar una consulta publica,

Totes les persones i les organitzacions que es considerin afectades per aquesta norma, poden remetre les seves opinions a l'Ajuntament de Marganell en el termini de QUINZE DIES, des de la data de publicació d'aquest anunci a l'e-tauler, a través de les següents VIES DE PARTICIPACIÓ:

1. Mitjançant instancia per queixes i suggeriments de la seu electrònica de la web municipal.
2. Mitjançant el correu electrònic: marganell@diba.cat, indicant a l'assumpte “Consulta prèvia ordenança servei manteniment franja”.

3. Escrit dirigit Registre General de l'Ajuntament de Marganell.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49