Convocatòria de procés de selecció

Data de l'anunci: Del 20/11/2018 al 02/12/2018
Convocatòria de procés de selecció adreçat a persones en situació d'atur procedents dels serveis socials bàsics i que es trobin en situació de vulnerabilitat social.

ANUNCI

L'Alcaldessa de Marganell en data 19 de novembre de 2018 ha dictat la següent resolució:

PRIMER. Convocar procés de selecció adreçat a persones en situació d'atur procedents dels serveis socials bàsics i que es trobin en situació de vulnerabilitat social, per cobrir un lloc de treball temporal a jornada parcial d'auxiliar administratiu per donar suport a la Biblioteca del Centre Cívic de Marganell.

SEGON: Aprovar les Bases reguladores que han de regir l'esmentat procés de selecció.

TERCER: Publicar l'anunci de la convocatòria i les bases a la pagina web municipal, e- tauler i tauler d'anuncis municipal.”

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts a les bases, poden presentar la sol·licitud a les oficines a l'ajuntament en el termini de deu dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Anna Garcia Ventura
Marganell, 19 de novembre de 2018.
___

ANNEX

BASES REGULADORES DEL CONCURS PER A LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL TEMPORAL A JORNADA PARCIAL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU.

ANTECEDENTS

Aquestes bases es sustenten en el Projecte RUBIK 5, per l'ocupació social i en les Bases que el regulen aprovades en el Ple del Consell Comarcal del Bages en data 28 de setembre 2015 i en les bases reguladores específiques per a l'atorgament d'ajuts econòmics per al suport a la creació d'ocupació mitjançant la contractació per part dels ajuntaments de persones en situació de vulnerabilitat social dels municipis que configuren l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages, exercici 2018.

El RUBIK pretén, mitjançant els incentius, donar oportunitats laborals a aquelles persones que per diferents motius presenten especials dificultats d'accés al món laboral.

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la selecció d'un lloc de treball temporal, a 25 hores setmanals i per un període de 6 mesos, de persones ocupables en situació de vulnerabilitat social i siguin proposades pels serveis socials municipals. S'entén per a persones en vulnerabilitat social aquelles que siguin valorades com a tals pels professionals dels serveis socials bàsics.

2.- CARACTERÍSTIQUES DELS LLOCS DE TREBALL.

El lloc de treball que s'ofereix és el següent:
- 1 Auxiliar administrativa de suport a la Biblioteca del Centre Cívic

Durada del contracte: 6 mesos
Dedicació: 25 hores setmanals, de dilluns a divendres.

3.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

a.- Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors. En qualsevol cas, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.

b.- Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa

c.- La persona haurà d'estar en situació de desocupació, derivada pels serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Marganell i que es trobí en una situació de vulnerabilitat social provocada, exclusivament, per la manca de feina.

d.- Estar en possessió de la titulació per a l'accés al subgrup C2: Graduat Escolar, Graduat/da en ESO, Formació Professional de primer grau o Cicle Formatiu de Grau Mig o uns altres equivalents o superiors.

e.- No patir malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents a la plaça convocada.

f.- No estar inhabilitat/da per l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

g.- No estar afectat/da per cap de les causes d'incompatibilitat i/o d'incapacitat aplicable al personal de l'Administració Local.

h.- No haver estat contractat/da, prèviament per l'Ajuntament mitjançant les bases de convocatòria del RUBIK 3, exercici 2017 i RUBIK 4 (1a edició) exercici 2018.

Seran excloses totes aquelles persones que es comprovi que han falsejat les dades que declaren o la documentació que han aportat.

4.- SOL·LICITUDS

Les persones aspirants que desitgin prendre part en el concurs podran presentar la sol·licitud a les oficines de l'ajuntament de la següent manera:

1. En el registre electrònic de l'Ajuntament.
2. De manera presencial, a les oficines de registre de l'Ajuntament (de dilluns a divendres en horari de 9:00 a 14:00).

El termini per presentar la sol·licitud, degudament signada per l'aspirant, serà de 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria.

Les bases i la convocatòria es publicaran a la pàgina web de la corporació, al e-tauler i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

En la sol·licitud per prendre part en aquest procés, l'aspirant cal que declari que reuneix els requisits establerts a les presents bases, i hi ha d'adjuntar la següent documentació:

1. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, passaport en vigor o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.
2. Fotocòpia del document d'alta o de renovació de la demanda d'ocupació al SOC o de qualsevol altra documentació que acrediti la situació de desocupació laboral.

3. Documentació acreditativa, expedida pels serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Marganell, de trobar-se en situació de vulnerabilitat social.
4. Currículum personal o professional.
5. Informe de vida laboral

6. Contractes de treball i nòmines
7. I còpia de tota aquella documentació que acrediti la situació de vulnerabilitat social i els mèrits al·legats que hagin de ser objecte de valoració i puntuació per part del tribunal qualificador.

5.- PROCÉS SELECTIU

El procés selectiu serà pel sistema de concurs mitjançant una primera fase de valoració de les persones candidates provinents de la selecció realitzada per les professionals del serveis socials bàsics i una segona fase que constarà d ela valoració dels mèrits aportats i una tercera fase que constarà d'una entrevista per valorar el perfil que més s'adeqüi a les característiques del lloc de treball.

5.1. Criteris de valoració

5.1.1.- 1a Fase: Valoració de la situació social, a càrrec de l'equip tècnic de serveis socials, amb un màxim de 5 punts: .

Situació de vulnerabilitat social lleu 3 punts Situació de vulnerabilitat social moderada 4 punts Situació de vulnerabilitat social greu 5 punts

5.1.2.- 2a Fase: Valoració d'experiència professional desenvolupant tasques d'auxiliar administrativa, màxim 3 punts, a raó de 0,25 punts per mes treballat.

5.1.3.- 3a Fase: Valoració de l'entrevista personal, amb un màxim de 2 punts

6.-TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador es constituirà per valorar les sol·licituds presentades i per a aplicar els barems esmentats en aquestes bases. Estarà constituït de la següent manera:

President: Secretaria interventora de l'Ajuntament

Vocals: Treballadora social dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament i administrativa municipal que actuarà també de secretària.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49