Convocatòria de procés de selecció

Data de l'anunci: Del 22/02/2019 al 22/03/2019
Convocatòria de procés de selecció per cobrir un lloc de treball temporal a jornada parcial de peó de brigada.

ANUNCI

L'Alcaldessa de Marganell en data 22 de febrer de 2019 ha dictat la següent resolució:

"PRIMER. Convocar procés de selecció per cobrir un lloc de treball temporal a jornada parcial de peó de brigada, adreçat a persones en situació d'atur inscrits com a demandants d'ocupació en el Servei d'Ocupació de Catalunya i que no cotitzin a cap dels règims de la Seguretat Social, a excepció de les persones que reben prestació o subsidi d'atur i que estan donats d'alta als efectes únics de la percepció d'aquestes  prestacions.

SEGON: Aprovar les Bases reguladores que han de regir l'esmentat procés de selecció que s'adjunten a la present resolució.


TERCER: Publicar l'anunci de la convocatória al BOPB i l'anunci i les bases al tauler d'anuncis del web municipal."


Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts a les bases, poden  presentar la sollicitud a les oficines a l'ajuntament en el termini de deu dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Anna Garcia Ventura

Marganell, 22 de febrer de 2019

 

ANNEX

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR EL LLOC DE TREBALL DE PEÓ DE BRIGADA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE MARGANELL FINANÇAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROGRAMA DE MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019-2020

1.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de la present convocatòria la selecció d'un lloc de treball temporal a jornada parcial de peó de brigada municipal, finançat per la Diputació de Barcelona, en el marc del “Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020”

2. OFERTA DE TREBALL

Denominació: Peó brigada

Número d'ofertes: 1

Missió dels llocs: Feines de manteniment d'edificis, instal·lacions, mobiliari urbà, vies

públiques, preparació d'espais públics, desplaçament i transport de materials, manteniment de jardins, neteja viària, així com altres tasques de caràcter similar a la categoria de peó que li siguin atribuïdes.

Nivell acadèmic requerit: Certificat d'escolaritat o estudis primaris.

Jornada laboral: Parcial (25 hores setmanals)

Durada del contracte: 6 mesos inicials, més possibles pròrrogues

3. REQUISITS DE LES PERSONES INTERESSADES

Les persones interessades a participar en aquest procés de selecció han de complir els requisits següents:

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea, o d'aquells Estats membres, que en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors. O ésser ciutadà estranger no comunitari o assimilable.

b) Tenir com a mínim setze anys d'edat i no superar l'edat de jubilació legalment establerta.

c) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma del servei de cap administració pública.

e) No trobar-se sotmès en cap dels supòsits d'incapacitat o incompatibilitat previstos en la normativa reguladora sobre la matèria.

f) Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins de la plaça poden ser encomanades.

g) Estar es possessió del certificat d'escolaritat o d'estudis primaris, o superiors.

h) Estar en possessió del nivell bàsic de català (A2) o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre. Les persones candidates que no puguin acreditar documentalment el nivell de català exigit pel lloc de treball, hauran de realitzar una prova de caràcter obligatori i eliminatori, que es qualificarà com a apte o no apte.

i)Estar en possessió del permís de Conduir de la classe B.

j)Estar en situació d'atur i trobar-se inscrit en el Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació i que no cotitzin a cap dels règims de la Seguretat social previstos a la Llei general de la seguretat social, a excepció de les persones que reben una prestació o subsidi d'atur i que estan donats d'alta als efectes únics de la percepció d'aquestes prestacions.

Tota la documentació exigida en la convocatòria referent als requisits s'hauran de reunir i acreditar mitjançant fotocòpia compulsada dins del termini de presentació de sol·licituds a l'Ajuntament de Marganell. Pel que fa a la fase de concurs, la documentació que es valorarà serà la que es presenti, mitjançant documents originals o fotocòpies compulsades, dins del termini de presentació de sol·licituds, juntament amb el currículum vitae i la fotocòpia compulsada del DNI.

4. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

A la persona seleccionada se li efectuarà un contracte laboral d'obra i servei determinat amb una durada inicial de 6 mesos, sens perjudici de les possibles pròrrogues del contracte.

El contracte portarà una menció al finançament percebut per part de la Diputació de Barcelona en els termes següents:

“El present contracte esta finançat en tot/ part amb càrrec a l'ajut atorgat en el marc del Programa Complementari de suport a les iniciatives locals en matèria d'ocupació i de millora de l'ocupabilitat 2019-2020 de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el corresponent règim de concertació. “

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades en participar a la convocatòria han d'estar inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya i han de presentar la següent documentació a les oficines municipals:

 • Instància normalitzada
 • Fotocopia del DNI o NIE
 • Currículum vitae actualitzat
 • Acreditació de la titulació requerida.
 • Informe de la vida laboral.
 • Acreditació d'estar inscrit com a demandant d'ocupació en el Servei d'Ocupació de Catalunya i de no cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social, a excepció de les persones que reben prestació o subsidi d'atur i que estan donats d'alta als efectes únics de la percepció d'aquestes prestacions.
 • Fotocòpia dels títols o contractes que acreditin la seva experiència formativa i/o laboral.
 • Fotocòpia del permís de conduir.
 • Informe de valoració dels serveis socials, en cas de trobar-se en situació de risc d'exclusió social, de conformitat amb les tipologies següents:
  •  Personal. Quan la seva situació el posicioni en un clar desavantatge per exercir la seva plena participació respecte a la resta de la població ( a nivell educatiu i formatiu, l'estat de salut, física o mental, l'existència d'addiccions, les habilitat o capacitat individuals).
  • Familiar-relacional: Quan tingui mancances a nivells de les seves xarxes socials.
  • Sòcio-econòmica: quan la seva estructura econòmica no li permeti desenvolupar un projecte de vida integrat a la seva comunitat.
  • Politico-administrativa i de protecció social: Quan la persona necessiti dels instruments del sistema normatiu, legal i administratiu que ajuden a compensar les situacions d'exclusió.

En l'esmentat informe s'haurà de determinar si el risc d'exclusió social és lleu, moderat o greu.

La no presentació dels documents acreditatius dels requisits o el fet de no estar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya impossibiliten que la persona pugui entrar en el procés de selecció.

Les sol·licituds per participar en el procés de selecció s'han de presentar al registre de l'ajuntament de Marganell, al 6/ Sant Esteve, s/n, durant el termini de 10 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de les bases al BOPB, en horari de 9:00 a 14:00 hores.

Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, l'Alcaldia en el termini màxim de 3 dies dictarà resolució declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos.

Aquesta resolució es publicarà al web municipal indicant un termini màxim de cinc dies hàbils per esmenar, en el seu cas, els defectes que hagin motivat l'exclusió o omissió mitjançant escrit dirigit a l'Alcaldia. Transcorreguts els cinc dies sense que s'hagi presentat cap esmena pels aspirants, la llista d'admesos i exclosos quedarà aprovada definitivament de forma automàtica sense necessitat d'adoptar cap resolució ni publicació expressa.

5. PROCÉS DE SELECCIÓ.

FASE 1: VALORACIÓ DE MÈRITS

Valoració dels mèrits de la persona candidata de conformitat amb el currículum i la documentació aportada, amb el barem de mèrits següent:

 1. Experiència professional desenvolupant tasques similars amb les funcions pròpies del lloc a cobrir, fins a un màxim de 2 punts, a raó de 0,5 punt per cada any complet.
 2. Altres titulacions acadèmiques que no siguin exigides com a requisit a la convocatòria i cursos de formació i perfeccionament relacionats amb el lloc de treball a cobrir, fins a un màxim d'1 punt, segons el barem següent:
 • D'una durada fins a 10 hores: a raó de 0,10 punt cadascun,
 • D'una durada fins a 20 hores: a raó de 0,20 punt cadascun,
 • D'una durada fins a 30 hores: a raó de 0,30 punt cadascun,
 • D'una durada superior a 30 hores: a raó de 0,40 punts cadascun.

En el supòsit que no quedi acreditat el nombre d'hores de durada es puntuarà el mínim de punts.

FASE 2: VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ SOCIAL

1. Valoració de la situació social, a càrrec de l'equip tècnic de serveis socials, amb un màxim de 3 punts:

Situació de vulnerabilitat social lleu 1 punts Situació de vulnerabilitat social moderada 2 punts Situació de vulnerabilitat social greu 3 punts

FASE 3: ENTREVISTA

La puntuació es farà sobre un total de 4 punts i consistirà en una entrevista personal feta pel Tribunal, en la qual es valorarà tant la seva trajectòria professional i acadèmica com les seves aptituds i actituds en relació amb el lloc de treball a ocupar.

Un cop finalitzada la selecció dels/les aspirants, el tribunal confeccionarà una relació de candidats/tes per ordre de puntuació final, proposant a l'Alcaldia la contractació de les persones que hagin obtingut millor puntuació.

En cas d'empat, en qualsevol fase, es prioritzaran les majors càrregues familiars i més edat.

6. ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES I DATA DE LES ENTREVISTES

Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, l'Alcaldia en el termini màxim de 3 dies dictarà resolució declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos.

Aquesta resolució es publicarà al web municipal indicant un termini màxim de cinc dies hàbils per esmenar, en el seu cas, els defectes que hagin motivat l'exclusió o omissió mitjançant escrit dirigit a l'Alcaldia. Transcorreguts els cinc dies sense que s'hagi presentat cap esmena pels aspirants, es publicarà la llista definitiva de la persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de la data, hora i lloc de la constitució del tribunals qualificador i de la realització de l'entrevista de selecció.

7. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador estarà format per un mínim de president i dos vocals, un dels quals exercirà les funcions de secretari. Aquests membres seran designats entre els treballadors de l'ajuntament i l'equip de serveis socials, i la seva composició es comunicarà conjuntament amb el llistat d'admesos i exclosos així com el lloc, i la data i hora d'inici de l'entrevista. El tribunal qualificador podrà disposar la incorporació en el procés de selecció d'altres assessors/es especialitzats/des, en totes o alguna de les proves.

Finalitzat el procediment aquest òrgan efectuarà les propostes de contractació de les persones que resultin seleccionades.

El tribunal qualificador queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es pugui plantejar des del moment de la seva constitució i prendre els acords necessaris per al bon funcionament del procediment, en tot allò que no estigui previst en aquestes bases.

8 . RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Un cop finalitzada la qualificació de les entrevistes, el tribunal qualificador publicarà la puntuació obtinguda per les persones aspirants i es penjarà al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament de Marganell.

L'aspirant amb la major puntuació serà proposat/da per ocupar el lloc de treball ofertat i la resta de persones quedaran en una borsa durant el període de vigència del pla d'ocupació municipal, i pel cas que es produeixi una baixa, es cridarà l'aspirant següent per ordre de puntuació.

9. PERÍODE DE PROVA

L'aspirant nomenat o contractat tindrà un període de prova, segons la normativa laboral vigent, que si no es supera es declararà extingida la relació laboral amb l'Ajuntament.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49