Delegació de les funcions corresponents a l'Alcaldia

Data de l'anunci: Dilluns 24/07/2017
Es fa públic el Decret de data 24 de juliol de 2017 en compliment d'allò que preveu l'article 44.2 del ROF

ANUNCI

Es fa públic, en compliment d'allò que preveu l'article 44.2 del ROF,  el Decret de data 24 de juliol de 2017 que diu el següent:

 

PRIMER.- Delegar totes les funcions corresponents a l'Alcaldia al senyor Ramon Soler Vilarrasa, 2on tinent d'alcalde, els dies 7 d'agost a 3 de setembre de 2017, ambdós inclosos, per absència de l'Alcaldessa.

SEGON.- Durant aquest període no es podran revocar les delegacions prèviament atorgades de conformitat amb el que disposa l'article 43 del Reial Decret 2568 / 1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.

TERCER.- Notificar la present resolució al sr. Ramon Soler Vilarrasa.

QUART.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes conseqüents

 

Anna Garcia Ventura

Alcaldessa 

Marganell, 24 juliol de 2017

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49