Festes locals a Marganell per l'any 2017

Data de l'anunci: Dijous 27/04/2017
Comunicació dels dos festius locals, aprovats pel Ple Municipal, per aquest 2017.

Senyors,

Us comunico que el Ple de la Corporació en sessió de data 12 de juliol de 2016, va prendre, entre d'altres el següent acord:

Atès que ha estat publicada l'Ordre per a la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2016.

Atès que l'esmentada Ordre diu que dues festes locals seran fixades mitjançant una Ordre del Conseller d'Empresa i Ocupació, i que aquestes seran retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius.

El Ple per unanimitat acorda:

Primer.- Fixar les dues festes locals del municipi de Marganell per l'any 2017 en les dates següents:

-15 de maig de 2017

- 22 de novembre de 2017

 

Segon.- Notificar la present resolució al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.

 

Roser Gallego Miñarro

Secretària acctal

 

Marganell, 25 de juliol de 2016

 

Per més informació, consulteu els pdfs adjunts i/o adreçeu-vos a l'Ajuntament.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49