INFORMACIÓ RELATIVA AL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)

Data de l'anunci: Divendres 25/05/2018

Qui és el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l'ajuntament, que s'encarrega de supervisar, de manera independent, l'aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga Ia Directiva 95/46/CE .

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L'article 39 de l'RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les  següents:
        •  Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat del 
           tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb 
           aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels 
           estats membres.
        •  Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d'altres disposicions 
           de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del 
           responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de protecció de dades 
           personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació 
           del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories 
           corresponents.
        •  Oferir l'assessorament que se li sol•icita sobre l'avaluació d'impacte relativa a la 
           protecció de dades i supervisar-ne l'aplicació, de conformitat amb l'article 35.
        •  Cooperar amb l'autoritat de control.
        •  Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al 
           tractament, inclosa Ia consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, 
           si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

 Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD)?
           

Correu electrònic:  marganell@diba.cat

Adreça de contacte:
                                  Carrer Sant Esteve s/n 
                                  08298 Marganell

Telèfon:            938357063

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25/05/2018 15:15