Licitació de contracte administratiu especial

Data de l'anunci: Del 15/01/2019 al 23/01/2019
Es fa pública la licitació d'un contracte de administratiu especial (exp. 01 04 008 030 2019)
CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE SALA POLIVALENT DE MARGANELL.

ANUNCI

 

De Ajuntament de Marganell pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de administratiu especial (exp. 01 04 008 030 2019)
 

-1 Entitat adjudicadora
 

a)  Organisme: Ajuntament de Marganell.

b)  Número d'identificació: 824230008.

c)  Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Marganell

d)  Tipus de poder adjudicador Administració Pública

e)  Principal activitat del poder adjudicador: Administració pública

f)  Central de compres / contractació conjunta. NO

g)  Número d'expedient: 01 04 008 030 2019


-2 Obtenció de la documentació i informació
 

a)  Entitat: Ajuntament de Marganell.

b)  Domicili: C/ Sant Esteve s/n

c)  Localitat i codi postal: Marganell CP: 08298.

d)  Codi NUTS: ES511

e)  Telèfon: 938357063.

f)  Adreça electrònica: marganell@diba.cat.

g)  Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&i

dCap=3097802

h)  Data límit d'obtenció de documents i informació:

Horari d'atenció: Dilluns a divendres 10 h a 14 h; dilluns de 17:00 a 20:00h


-3 Objecte del contracte


a) Descripció de l'objecte: CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE SALA POLIVALENT DE MARGANELL.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: No. d) Lloc d'execució: MARGANELL
e) Termini d'execució: DOS ANYS
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No. g) Codi CPV: 55410000-7
h) Codi NUTS: ES511
 

-4 Tramitació i procediment
 

a) Tipus d'expedient: Administratiu especial
b) Tramitació: URGENT
c) Procediment: OBERT
e) S'aplica un acord marc: No.
f) S'aplica una subhasta electrònica: No.
 

-5 Pressupost de licitació

a) Pressupost base de licitació: 3.800 euros
b) Valor estimat del contracte: 7.200 EUROS

 

-6 Admissió de variants: No

 

-7 Garanties

Provisional: no.
Definitiva: 5%
 

-8 Requisits específics del contractista
 

a) Classificació: NO
b) Solvència: SI
 

-9 Criteris d'adjudicació:

1.- MILLORA DEL CÀNON OFERT. PROPOSTA ECONÒMICA
- Aquest criteri es puntuarà de 0 a 40 punts.

2. MILLORES EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
- Aquest criteri es puntuarà de 0 a 40 punts.

3. MILLORES D'EQUIPAMENT
- Aquest criteri es puntuarà de 0 a 20 punts.


-10 Condicions particulars per l'execució del contracte: NO


-11 Tramesa de l'enviament de l'anunci al DOUE: NO


-12 ACP aplicable al contracte? si

-13 Presentació de les ofertes

a)  Data límit de presentació: 23 de gener de 2019

b)  Documentació que cal presentar: SOBRE A I SOBRE B

c)  Presentació d'ofertes:

C.1)Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament de Marganell.
Domicili i localitat: C/ Sant Esteve s/n Marganell
CP: 08298.
Documentació que cal presentar: SOBRE A I SOBRE B
Adreça electrònica: marganell@diba.cat.
Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o a l'adreça de correu electrònic que s'esmenta en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

c.2)Presentació Electrònica: NO

Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: NO Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador
e)  S'utilitzen les comandes electròniques: NO
f)  S'accepta la facturació electrònica: SI
g)  S'utilitza el pagament electrònic: NO
h)  Nombre previst d'empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: NO
i)  Criteris objectius de selecció dels candidats.
j)Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció progressiva del nombre d'ofertes o solucions) no

-14 Obertura de proposicions

a) Entitat: Ajuntament de Marganell.
b) Lloc: Ajuntament de Marganell
c) Data: Primer dilluns hàbil després de la finalització del termini de presentació de proposicions .
d) Hora: 17.00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l'obertura: L'acte d'obertura de les proposicions és públic.


-15 Despeses d'anunci. No n'hi ha

 

Marganell, 15 de gener de 2019

L'Alcaldessa,
Anna Maria Garcia Ventura

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49