Millora de les instal·lacions d'aigua potable de Marganell

Data de l'anunci: Dilluns 24/07/2017
El Ple ha acordat aprovar inicialment el projecte d'obra pública de millora de les instal·lacions d'aigua potable de Marganell.

 

ANUNCI de l'Ajuntament de Marganell sobre l'aprovació inicial del projecte d'obres de millora de les instal·lacions d'aigua potable de Marganell.

El Ple de  la corporació en sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2017 va prendre el següent acord:

 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte de millora de les instal·lacions d'aigua potable de Marganell.

Segon.- Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions. En cas de no produir-se al·legacions el projecte quedarà definitivament aprovat, sense necessitat de prendre un nou acord. 

L'acord d'aprovació definitiva o elevació a definitiu del projecte s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- Remetre l'expedient, si escau, a les altres administracions les competències de les quals tinguin incidència en l'bjectou del projecte, als efectes d'informe preceptiu.

Quart.- Notificar individualment aquest acord, si escau, a les persones directament afectades.

Cinquè.- Publicar aquest acord en la web miunicipal.

El que es posa en general coneixement a fi de que qualsevol interessat pugui presentar-hi al·legacions.

 

Anna Garcia Ventura

Alcaldessa - Presidenta

Marganell, 24 juliol de 2017

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49