Modificació de les bases de convocatòria

Data de l'anunci: Dimecres 02/05/2018
Modificació de les bases de la convocatòria per proveir interinamentla plaça de secretaria - intervenció. 

ANUNCI

MODIFICACIÓ BASES Convocatòria per proveir interinament la plaça de secretaria-intervenció

Es fa públic que l'alcaldia - presidència en data 2 de maig de 2018 ha dictat la següent resolució: 

"Atès que en data 26 de març de 2018 es van aprovar les bases del concurs per proveir interinament la plaça de secretaria-intervenció de la corporació. 

Atès que a l'apartat dels requisits de participació pel que fa a titulació no s'ajusten al que disposa el Real Decreto 128/2018, de 16 de març per el qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, que va entrar en vigor el dia 17 de març de 2018. 

Atès que l'art. 18 del Real Decreto 128/2018, de 16 de març diu: 

Artículo 18. Titulación. 

  1. Para participar en las pruebas selectivas deberón estar en posesión, o en condiciones de obtener el momento en que termine el plazo de presentación de instancias, de la titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto aósico del Empleada Pública, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

Atès l'art. 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: 

"Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionaria de carrera.

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos: Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, Al y A2.
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirà estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario serà éste el que se tenga en cuenta. "

Per tot l'exposat,

RESOLC

Primer. Modificar la clàusula segona de les bases del concurs per proveir interinament la plaça de secretaria-intervenció de la corporació, pel que fa a la titulació. El requisit serà: estar en possessió del títol universitari de Grau. 

Segon. Afegir a la clàusula primera de les bases que aquest procés resta condicionat a l'aprovació de la disolució de l'agrupació de les secretaries-intervencions dels Ajuntaments de Marganell i Castellolí, per part de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Ampliaar en 10 dies el termini per la presentació de sol·licituds comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de modificació de les bases de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart. Incorporar a l'expedient les sol·licituds ja presentades, sense perjudici que els interessats vulguin aportar més documentació a la seva sol·licitud. 

L'alcaldessa

Anna Garcia Ventura

Marganell, 2 de maig de 2018
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11/05/2018 18:11