Modificació puntual del Pla Urbanísitic de masies i cases rurals

Data de l'anunci: Dijous 11/04/2019
Aprovada inicialment la modificació puntual del Pla Especial Urbanístic d'identificació i de regulació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació i específicament del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable

ANUNCI 

Per resolució de l'alcaldia de data 8 d'abril de 2019 s'ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla Especial Urbanístic d'identificació i de regulació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació i específicament del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Marganell.

L'esmentada modificació puntual es sotmet a informació pública per termini d'un mes, d'acord amb el que preveu l'art. 85.4 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost , mitjançant inserció d'edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari Regió 7, al tauler d'edictes de la corporació i al web municipal, a fi que es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes. 

L'expedient es podrà consultar a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9 i 13 hores i al web municipal. Marganell, 10 d'abril de 2019.

L'Alcaldessa, 
Anna Maria Garcia Ventura 

C/ Sant Esteve, s/n – 08298 MARGANELL (Barcelona) - Tel.938357063 correu-e: marganell@diba.cat 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49