Procés de selecció: requeriment de documentació

Data de l'anunci: Del 27/03/2019 al 01/04/2019
Exclosió temporal de candidat i requeriment de documentació pel procés de selecció per cobrir un lloc de treball temporal a jornada parcial de peó de brigada.

ANUNCI


L'Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Marganell, en data 19 de març de 2019, ha dictat una resolució, la part dispositiva de la qual és la següent: 


Primer.- DECLARAR provisionalment exclosa de la convocatòria del procés selectiu per proveir un lloc de treball temporal a jornada parcial de peó de brigada, adreçat a persones en situació d'atur inscrits com a demandants d'ocupació en el Servei d'Ocupació de Catalunya, la única sol·licitud presentada, pels motiu següents: 

 

Núm. Registre entrada Motiu exclusió
295 No acreditar estar en possessió del permís de conduir de classe B 

 

Segon .- Exposar aquesta resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal: www.marganell.cat., per tal que les persones interessades puguin presentar les reclamacions que creguin oportunes, en el termini de cinc (5) dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. En cas de no presentar-se al·legacions per part dels interessats, aquest llistat d'admesos i exclosos s'entendrà aprovat amb caràcter definitiu.” 

Marganell, 22 de març de 2019.

L'Alcaldessa, 

Anna Maria Garcia Ventura 
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49