Reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc

Data de l'anunci: Dilluns 24/07/2017
El Ple ha acordat aprovar inicialment el projecte per la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc al Casot

 

ANUNCI de l'Ajuntament de Marganell sobre l'aprovació inicial del projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització el Casot.

El Ple de  la corporació en sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2017 va prendre el següent acord:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització el Casot elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona amb un pressupost de 142.886,63€ IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'edictes i a la web municipal, a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions. 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona

Quart.- Disposar que en el cas que no es presentin reclamacions aquest acord d'aprovació inicial s'entendrà elevat a definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord al respecte. L'aprovació definitiva es publicarà al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat.

El que es posa en general coneixement a fi de que qualsevol interessat pugui presentar-hi al·legacions.

Anna Garcia Ventura

Alcaldessa - Presidenta

Marganell, 24 juliol de 2017

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49