Modificació / baixa en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Aquest tràmit permet a les entitats inscrites notificar al registre les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent a què aquestes es produeixin. L'Ajuntament podrà requerir-los, a fi i efecte de conèixer el funcionament de
Qui el pot demanar?
La persona que representi legalment a l'entitat o associació.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:- Modificació: Documents 1 i 2. - Baixa: Document 3.1. Documentació acreditativa de les modificacions de les dades (original i còpia).2. Estatuts de l'entitat o associació en cas de m
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49