Informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats

És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat. S
Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
El termini per resoldre la petició d’informe urbanístic és d’un mes.En els supòsits en què aquest s’ha d’emetre en la comunicació prèvia, el termini és de vint dies.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:1.Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.2. Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.3. Memòria descriptiva de l’activitat projectada
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49